Czasopisma

Z czasopism można korzystać na miejscu. Można też je wypożyczać na jeden dzień lub w piątek do poniedziałku, na ferie, święta i inne wolne dni.

 •     Cogito
 •     Perspektywy
 •     Newsweek Polska
 •     Mówią Wieki
 •     Pamięć.pl. Biuletyn IPN
 •     Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 •     Poznaj Świat
 •     Wiadomości Łomżyńskie
 •     English Matters
 •     Deutsh Aktuell
 •     Charaktery
 •     Echa Leśne
 •     Wiedza i Życie
 •     Młody Technik
 •     Tenis Klub

Czasopisma pedagogiczne:

 •     Podlaskie Wieści Oświatowe
 •     Chemia w Szkole
 •     Biologia w Szkole
 •     Fizyka w Szkole
 •     Geografia w Szkole
 •     Matematyka  
 •     Polonistyka
 •     Język Polski w Liceum
 •     Biblioteka w Szkole

Regulamin SCIM

REGULAMIN SZKOLEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

 1. Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej czynne jest w godzinach pracy biblioteki a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły.
 3. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować mogą maksymalnie 2 osoby.
 4. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z SCIM
 5. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 6. W SCIM obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
 7. Komputer może być wykorzystany do przeglądania płyt CD ? ROM, płyt DVD i innych nośników. Programy komputerowe udostępniane  są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w pracowni komputerowej.
 8. Użytkownik zamierzający skorzystać z różnych nośników danych (płyty CD, DVD, pamięć USB)  ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi.
 9. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie bibliotekarz. Istnieje możliwość wykonania pojedynczych wydruków tekstów po uzyskaniu zgody bibliotekarza. Nie wykonuje się wydruków kompletnych stron internetowych oraz grafiki.
 10. Zabrania się:
 • Składowania własnych i usuwania istniejących plików na dyskach twardych;
 • Dokonywania jakichkolwiek napraw, zmiany konfiguracji sprzętu, włączania i wyłączania urządzeń do/z sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela;
 • Instalowania własnych programów, korzystania z komunikatorów internetowych (np.: Skype, Tlen, GG itp.)
 1. Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta a stanowisko komputerowe pozostawić w idealnym porządku.
 2. Za szkody wyrządzone w SCIM w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik, a w przypadku ucznia - jego rodzice (opiekunowie prawni). W przypadku wprowadzenia wirusów komputerowych lub innego działania niezgodnego z prawem użytkownik ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami kodeksu karnego.
 3. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w SCIM bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI
III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży

     1.  Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

     2.  Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres jednego miesiąca.

     3.  Czasopisma można wypożyczać, z wyjątkiem najnowszego numeru, na okres jednego dnia.

     4.  Nauczyciel bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia książek w następujących przypadkach:

a)  niezwrócenia materiałów w terminie określonym przez regulamin,

b)  nierozliczenia się z biblioteką na koniec roku szkolnego.

     5.  Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów itp. mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.

     6.  Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego przedłużenie.

     7.   Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

     8.   Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

     9.   Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego w ogłoszonym terminie.

    10.  Można wypożyczać książki na wakacje, po uprzednim rozliczeniu się z biblioteką (pkt 9).

    11.  W przypadku zmiany szkoły lub jej ukończenia czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

O bibliotece - ogólnie

Biblioteka III LO istnieje od 1 września 1996 roku. Jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Biblioteka jest skomputeryzowana. Korzystamy z programu bibliotecznego MOL NET+.  Czytelnik może korzystać z katalogów programu MOL ze strony szkoły: www.lo3.lomza.pl - Biblioteka - Logowanie. Aby skorzystać tylko z katalogu, nie jest konieczne logowanie. Trzeba się zalogować, gdy chcemy wejść na swoje konto czytelnika, sprawdzić stan wypożyczeń, przedłużyć termin zwrotu, zarezerwować książkę w bibliotece. Dokładniejsze informacje dotyczące konta czytelnika i logowania można uzyskać w bibliotece i/lub na lekcjach bibliotecznych.

            Zbiory biblioteki szkolnej to około 14 000 woluminów, CD-ROMY, płyty DVD, płyty CD audio, kasety video i magnetofonowe, encyklopedie i słowniki multimedialne, czasopisma.

            W bibliotece działa Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej. Czytelnicy mają do dyspozycji 4 komputery, drukarkę, skaner.

 BIBLIOTEKA  CZYNNA  JEST  CODZIENNIE
  W  GODZ.  7:30 - 15:30

 

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.  Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego."

[Fragment przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego podczas poświęcenia nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w 1999 r.]

 

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720