Wychowawcy

  • Klasy pierwsze
    1. mgr Grażyna Sobiszek
    2. mgr Bożena Konopka
    3. mgr Anna Nitkiewicz
    4. mgr Elżbieta Kaliściak
    5. mgr Marta Łapińska
    6. mgr Ewa Aleksiewicz
  • Klasy drugie
    1. mgr Marcin Mikołajczyk
    2. mgr Dorota Bagińska
    3. mgr Bożena Niebrzydowska
    4. mgr Barbara Zyskowska
    5. mgr Anna Klimek
    6. mgr Anna Szczęsna
    7. mgr Izabela Żegalska
  • Klasy trzecie
    1. mgr Monika Muzyk
    2. ---
    3. mgr Bożena Borawska
    4. mgr Monika Raciborska
    5. mgr Bogumiła Hryniewicz
    6. mgr Iwona Batko
    7. mgr Lidia Choińska

Dyrektorzy

Dyrekcja

  • Dyrektor
    • mgr Grażyna Chodnicka
  • Wicedyrektorzy
    • mgr Renata Maliszewska – Bagińska
    • mgr Katarzyna Życzkowska

Pedagodzy i psycholog

Godziny pracy pedagogów i psychologa w III LO w Łomży

 mgr Sławomira Głasek
pedagog
mgr Krystyna Orzechowska-Gryguc
pedagog
mgr Katarzyna Gryczewska
psycholog
Poniedziałek 11.00-17.00  8.00-11.30 10.30-14.30
Wtorek  8.00-14.00 12.30-15.30 -----------
Środa  8.00-14.00 ----------- -----------
Czwartek  8.00-14.00  8.00-11.30 11.30-14.30
Piątek  8.00-14.00 -----------  8.00-11.00

Pedagog szkolny współpracuje  z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Do głównych obszarów działania należą: wychowanie, profilaktyka, opieka, pomoc psychologiczno pedagogiczna.

W zakresie kompetencji pedagoga znajduje się:

  • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych;
  • indywidualna pomoc uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  • prowadzenie poradnictwa dla rodziców w sprawach edukacji i wychowania ich dzieci;
  • organizowanie i prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczej na terenie szkoły;
  • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom posiadającym opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
    w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach
    i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
  • współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz
    w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
  • pomoc w określaniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych zainteresowanych uczniów;
  • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów.

W zakresie kompetencji psychologa szkolnego znajduje się:

  • udzielanie wsparcia psychologicznego uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  • udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w prowadzeniu działań diagnostycznych uczniów, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wspieranie mocnych stron ucznia);
  • wspieranie wychowawców klas i nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów;
  • udzielanie pomocy psychologicznej w formie odpowiedniej do rozpoznanych potrzeb tj. konsultacje indywidualne, poradnictwo psychologiczne, zajęcia indywidualne i grupowe, pomoc doraźna, spotkania cykliczne;
  • organizowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych współczesnych problemów dotyczących młodzieży w szkole;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • udzielanie rodzicom porad, wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, emocjonalnych, szkolnych dotyczących ich dzieci;
  • współpraca z instytucjami pomocowymi na rzecz prawidłowego rozwoju ucznia, w tym: z policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, kuratorami sądowymi, sądami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720