Pedagodzy i psycholog

Godziny pracy pedagogów i psychologa w III LO w Łomży

 mgr Sławomira Głasek
pedagog
mgr Krystyna Orzechowska-Gryguc
pedagog
mgr Katarzyna Gryczewska
psycholog
Poniedziałek 11.00-17.00  8.00-11.30 10.30-14.30
Wtorek  8.00-14.00 12.30-15.30 -----------
Środa  8.00-14.00 ----------- -----------
Czwartek  8.00-14.00  8.00-11.30 11.30-14.30
Piątek  8.00-14.00 -----------  8.00-11.00

Pedagog szkolny współpracuje  z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Do głównych obszarów działania należą: wychowanie, profilaktyka, opieka, pomoc psychologiczno pedagogiczna.

W zakresie kompetencji pedagoga znajduje się:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych;
 • indywidualna pomoc uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 • prowadzenie poradnictwa dla rodziców w sprawach edukacji i wychowania ich dzieci;
 • organizowanie i prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczej na terenie szkoły;
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom posiadającym opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
  w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach
  i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 • współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz
  w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • pomoc w określaniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych zainteresowanych uczniów;
 • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów.

W zakresie kompetencji psychologa szkolnego znajduje się:

 • udzielanie wsparcia psychologicznego uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w prowadzeniu działań diagnostycznych uczniów, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wspieranie mocnych stron ucznia);
 • wspieranie wychowawców klas i nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów;
 • udzielanie pomocy psychologicznej w formie odpowiedniej do rozpoznanych potrzeb tj. konsultacje indywidualne, poradnictwo psychologiczne, zajęcia indywidualne i grupowe, pomoc doraźna, spotkania cykliczne;
 • organizowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych współczesnych problemów dotyczących młodzieży w szkole;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • udzielanie rodzicom porad, wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, emocjonalnych, szkolnych dotyczących ich dzieci;
 • współpraca z instytucjami pomocowymi na rzecz prawidłowego rozwoju ucznia, w tym: z policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, kuratorami sądowymi, sądami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Dyrektorzy

Dyrekcja

 • Dyrektor
  • mgr Grażyna Chodnicka
 • Wicedyrektorzy
  • mgr Renata Maliszewska – Bagińska
  • mgr Katarzyna Życzkowska

Wychowawcy

 • Klasy pierwsze
  1. mgr Marcin Mikołajczyk
  2. mgr Joanna Milianowicz
  3. mgr Bożena Niebrzydowska
  4. mgr Barbara Zyskowska
  5. mgr Anna Klimek
  6. mgr Anna Szczęsna
 • Klasy drugie
  1. mgr Monika Muzyk
  2. ---
  3. mgr Bożena Borawska
  4. mgr Monika Raciborska
  5. mgr Bogumiła Hryniewicz
  6. mgr Iwona Batko
  7. mgr Katarzyna Listowska
 • Klasy trzecie
  1. mgr Katarzyna Mikołajczyck
  2. mgr Dorota Bagińska
  3. mgr Barbara Szczubełek
  4. mgr Bożena Konopka
  5. mgr Elżbieta Kaliściak
  6. mgr Mirosława Jankowska
  7. mgr Marta Łapińska

Gościmy

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720