Cyberprzemoc

Cyberprzemoc może przytrafić się każdemu, również Twojemu dziecku. Dziecko, które staje się ofiarą cyberprzemocy, często czuje się osamotnione i bezradne wobec działań rówieśników. Często boi się i wstydzi tego, co mu się przytrafiło. Nie potrafi sobie poradzić z nową, trudną sytuacją i silnymi emocjami, które temu towarzyszą. Dziecko, które doświadczyło cyberprzemocy, będzie potrzebowało pomocy osoby dorosłej – Twojej pomocy.

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojego dziecka w Internecie

 1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z Internetu – odpowiednie do jego wieku, takie jak: maksymalny czas spędzany w Internecie w ciągu dnia, tygodnia, strony internetowe, które można odwiedzać, sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje.
 2. Ustaw komputer w takim miejscu w domu, by być blisko swojego dziecka, gdy przegląda Internet.
 3. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści, na które trafia w Internecie. Jeżeli poduszczasz możliwość kontaktów dziecka z osobami poznanymi w Internecie, kontroluj te znajomości. Powiedz dziecku, że nie wszyscy w Internecie są dobrzy, że serdeczny znajomy z Internetu, który upomina się o zdjęcie lub spotkanie, może okazać się niebezpieczny. Reaguj na wszystkie podejrzane sytuacje. Zapewnij dziecko, że w sytuacji zagrożenia zawsze może liczyć na Twoją pomoc.
 4. Naucz dziecko chronić prywatność. Jeżeli zgadzasz się na korzystanie przez dziecko z serwisów społecznościowych, pomóż stworzyć bezpieczny profil chroniący jego prywatność.
 5. Przekonaj dziecko, by zawsze konsultowało z Tobą materiały. Naucz je rozsądku w takich sytuacjach.
 6. Chroń komputer dziecka przed niebezpiecznymi treściami. Upewnij się, że komputer dziecka jest chroniony przez aktualizowany program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Korzystaj z programów kontroli rodzicielskiej. Pamiętaj jednak, że żaden program nie jest w stanie zastąpić Twojej uwagi.
 7. Nie narażaj dziecka, publikując jego zdjęcia w Internecie.
 8. Upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z gier odpowiednich do jego wieku.
 9. Naucz dziecko szacunku dla innych użytkowników Internetu i przekonaj je, że czasem nawet niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić.
 10. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą. Tam zawsze możesz uzyskać pomoc i odpowiedzi na pytania związane z zapobieganiem i reagowaniem na cyberprzemoc.
 11. Szukaj informacji i wsparcia w Internecie.

Zadaj sobie kilka pytań dotyczących Twojego dziecka:

 • Czy wiem jakiego używa urządzenia np. telefonu, tabletu?
 • Czy wiem co robi? Jak długo?
 • Czy kiedykolwiek rozmawiam z nim o jego życiu online?
 • Czy znam jego znajomych?
 • Czy coś się w jego życiu zmieniło?
 • Co robi w wolnym czasie?
 • Czy ma kontakt z koleżankami, kolegami z klasy?
 • Czy w szkole wszystko w porządku?
 • Czy i jak reaguję na zmiany w jego zachowaniu?

Zadbaj o dziecko a potem naucz je dbać o siebie. To najskuteczniejszy sposób, by zapewnić dziecku bezpieczeństwo w Internecie.

Co możesz zrobić w sytuacji cyberprzemocy?

 • Porozmawiaj z dzieckiem i dowiedz się co się dzieje. Postaraj się zdobyć jak najwięcej informacji na temat jego problemu. Postaraj dowiedzieć się, kim jest sprawca-Twoje dziecko może tego nie wiedzieć. Pomóż dziecku zrozumieć, ze to nie ono jest odpowiedzialne za tę sytuację- odpowiada za to sprawca. Wspólnie zastanówcie się, co można zrobić w tej sprawie.
 • Skontaktuj się ze specjalistami – możesz potrzebować wsparcia psychologa i pomocy prawnika.
 • Zabezpiecz dowody cyberprzemocy – zachowaj wszystkie smsy, e-maile, treści (zdjęcia, filmy, komentarze)i informacje dotyczące sprawy.
 • Skontaktuj się ze szkołą – z dyrektorem szkoły możesz ustalić możliwości dalszych działań.
 • Jeśli sytuacja tego wymaga zgłoś zaistniały fakt na Policję.

Szukaj pomocy

Inne pomocne strony

Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie ubezpieczeni są w UNIQA. Opłata na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi 43 zł - płatne do 8 września.

Status SPS

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły zwane dalej: STOWARZYSZENIEM jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie warunków i poziomu nauczania.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Łomża.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:                                                                                                                

 1. wielostronne propagowanie działalności gospodarczej,
 2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 3. z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ekonomi i działalności gospodarczej,
 4. doradztwo i pomoc prawną oraz ekonomiczną podmiotom gospodarczym oraz szkolenia,
 5. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacyjnym,  
 6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 8

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10

Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec wnoszący istotny wkład dla realizacji celów Stowarzyszenia. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:                                                                                                 

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska ludzi interesu,
 4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 5. przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa.

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
 2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowaniu Stowarzyszenia,                        
 3. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 13

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących członkom zwyczajnym.

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.

2. Wykluczenie przez Zarząd:

 • za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 • nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

3. Śmierć członka.

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ II

Władze stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej, a także na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i pro­pozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia padają zwykłą większością głosów członków.

6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus l głos przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20

1. Zarząd składa się z 6 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.

2. Zarząd składa się z Prezesa i 2 wiceprezesów, Skarbnika i 2 członków.

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

5. Do kompetencji Zarządu należy:                                                                     

 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i l członka.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
 • występowanie z wnioskiem o zwolnienie Walnego Zgromadzenia.

§ 22

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt.2,3,4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i członek Zarządu bądź dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 24

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.

3. W razie likwidacji Stowarzyszenia środki majątkowe przekazuje się na rzecz III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży.

Podaruj 1%

Szanowni Państwo w dniu 30 grudnia 2004 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łomży na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000046837 jako organizacja pożytku publicznego.

W związku z tym istnieje możliwość, aby decyzją Państwa część płaconego przez Was podatku pozostała w Łomży. Darowizny te przeznaczone byłyby w całości na potrzeby uczniów oraz wpłynęłyby na podwyższenie jakości kształcenia młodych ludzi.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
KRS 0000046837
KB o/Łomża nr 94 1500 1533 1215 3001 5640 0000

Gorąco prosimy również o przekazanie tych informacji swoim przyjaciołom, znajomym, pracodawcom.

Z góry dziękujemy za zaangażowanie w sprawy młodzieży.

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły

Od 1998 r. z naszą szkołą współpracuje Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łomży, założone przez rodziców uczniów naszego liceum. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie warunków i poziomu nauczania.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły

 1. Łebkowska Katarzyna - PREZES
 2. Kozłowska Elżbieta - WICEPREZES
 3. Maliszewska-Bagińska Renata - WICEPREZES
 4. Jankowska Maria Jolanta - CZŁONEK ZARZĄDU
 5. Opońska Małgorzata - CZŁONEK ZARZĄDU
 6. Sokołowski Marek - CZŁONEK ZARZĄDU

Dzięki staraniom Stowarzyszenia zakupiono kalkulatory graficzne, instrumenty dla szkolnego zespołu muzycznego, kamerę, aparat fotograficzny i inne. Od kilku lat Stowarzyszenie partycypuje w kosztach realizowanego w szkole programu profilaktycznego Wasze wybory. Finansuje nagrody w turnieju tenisa i innych konkursach organizowanych dla naszych uczniów. W ostatnich latach z funduszy Stowarzyszenia sfinansowano m. in.:

 • nagrodę dla klasy, która aktywnie pomagała w organizacji wielu przedsięwzięć w szkole,
 • nagrody pieniężne dla 5 uczniów kończących szkołę z najwyższą średnią w roku szkolnym 2010/2011,
 • wydanie tomiku poezji młodzieży III LO Droga do...
 • wyjazdy uczniów na zawody sportowe.

Na dzień 23 listopada 2011 r. Stowarzyszenie liczy 58 członków.

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły zarząd wraz z członkami, biorąc pod uwagę efekty działań, zdecydował o kontynuowaniu przedsięwzięć podjętych przez Stowarzyszenie.

W dniu 30 grudnia 2004 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łomży na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego. Oznacza to, że 1% swojego podatku PIT można przeznaczyć na rzecz Stowarzyszenia. [Instrukcja]

Zachęcamy do wpłat na Stowarzyszenie. Najlepszym sposobem jest bezpośrednia wpłata na konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża
KB o/Łomża
94 1500 1533 1215 3001 5640 0000

w tytule należy umieścić Nazwisko imię klasa ucznia

Można też przynieść pieniądze do księgowości.

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720